Legjislacioni

Ligji “Për Arkivat”

Shkarko

VKM “Për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”

Sharko

Ligji “Për Nëpunësin Civil”

Sharko

Ligji “Për Informacionin e Klasifikuar Sekret Shtetëror”

Shkarko

Ligji “Për të Drejtën e Informimit”

Shkarko

Rregullore e kërkesave social-juridike

Sharko

Kodi_i_Procedurave_Administrative_2015

Sharko

Vendim - Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvillimin e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”

Shkarko

Ligji nr. 10433, datë - 16.06.2011- Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë

Sharko

Ligji nr.9131, datë - 08.09.2003 - Për rregullat e etikës në administratën publike

Shkarko

VKM nr. 35, datë 24.01.2018 Për miratimin e rregullores "Për Licencimin e Arkivave Private"

Shkarko