Organizimi i Rrjetit Arkivor

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave është drejtuesja rrjetit arkivor kombëtar në Republikën e Shqipërisë. Arkivi Qendror Shtetëror dhe Arkivat Shtetërorë Vendorë janë në varësi administrative dhe profesionale të DPA-së. Ndërkaq, arkivat e tjera janë në varësi metodologjike e profesionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Këto arkiva janë Arkivat e Sistemit dhe Arkivat e Tipologjisë, si arkiva të përhershme dhe sekretari-arkivat e të gjitha autoriteteve publike e institucioneve shtetërore në Shqipëri. Ky rrjet, ruan, përpunon, administron dhe shërben Fondin Arkivor Kombëtar të Republikës së Shqipërisë.

ARKIVA TË SISTEMIT

(arkivat shtetërore të sistemit që funksionojnë në mënyrë të përhershme pranë institucioneve qendrore fondkrijuese)

Arkvi i Shërbimit Infomativ Shtetëor
Drejtoria e Arkivit Historik dhe Dokumentacionit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme
Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura
Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor
Arkivi i Ministrisë Punëve të Brendshme
Arkivi i Kuvendit të Shqipërisë
Arkivi i Presidentit të Republikës
Arkivi i Institutit të Sigurimeve Shoqërore
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e Ish-Sigurimit të Shtetit

ARKIVA TË SË NJËJTËS TIPOLOGJI

(arkiva që ruajnë, administrojnë dhe shërbejnë materiale dokumentare të një lloji, si psh. Harta, materiale në zë dhe figurë)

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit
Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit