Revista Arkivi Shqiptar

Revista Arkivi Shqiptar është një botim i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Ajo del dy herë në vit dhe përmban artikuj, kumtesa, reçensione, trajtsa historike dhe arkivore. Redaksia e saj është e përbërë nga akademikë dhe personalitete në fushën e arkivistikës. Redaksia e saj funksionon pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, kryeredaktor është Drejtori i Përgjithshëm dhe është pronësi intelektuale e saj.