Programi i Transparencës

Programi i Transparencës
Regjistri i kërkesave të kordinatorit. Viti- 2018
Regjistri i kërkesave të kordinatorit. Viti- 2019
Struktura dhe Organika e DPA
Grafiku i shlyerjes së vendimeve gjyqësore viti 2019
Të dhënat për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve të cilët deklarojnë pasurinë sipas ligjit në DPA
Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik për vitin 2019 – DPA
Mbi Monitorimin e shpenzimeve te vitit 2019
Formulari i ankesës për të Drejtën e Informimit
Formulari i kërkesës për të Drejtën e Informimit

Kordinatori për të Drejtën e Informimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave është Znj. Gea Sulo.

cel: +355 69 23 89 333

gea.sulo@arkiva.gov.al